© 2019 By Q-SER consortium

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook - Black Circle

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγικές Συμπράξεις για εκπαίδευση ενηλίκων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τον Μάρτιο 2016 η Ελλάδα έζησε σκηνές παρόμοιες με ταινία τρόμου. Τα Σκόπια πριν από δύο εβδομάδες έκλεισε τα σύνορα με την Ιδωμένη σε όλους τους πρόσφυγες, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι να παραμείνουν στα σύνορα, αναγκασμένοι να ζήσουν σε βρώμικους αυτοσχέδιους οικισμούς. Η διαδρομή μπορεί να έχει διακοπεί, αλλά οι αφίξεις, μερικές φορές εκατοντάδες κάθε μέρα, δεν έχουν σταματήσει.

 

Η Ελλάδα, μια χώρα που ήδη αισθάνεται οικονομική πίεση, σιγά-σιγά γίνεται ένα τεράστιο στρατόπεδο προσφύγων, με τους πρόσφυγες να υποφέρουν. Περίπου 46.207 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής).

 

Οι μετανάστες είναι βασικοί εταίροι στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ευημερία και το βιοτικό επίπεδο και υπάρχουν αμοιβαία οφέλη από την επιτυχή αντιμετώπιση της πρόκλησης στην ένταξής τους. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί από κοινού ότι η ένταξη δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και ότι οι αποτελεσματικές λύσεις απαιτούν κάτι περισσότερο από καλή πολιτική - αλλά και καλή διακυβέρνηση.

 

Έχουν πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστικά μέτρα για τους μετανάστες, αλλά δεν έχουν ληφθεί μέτρα από την μεριά των δημοσίων υπαλλήλων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μια σαφής μεθοδολογία του έργου με καθήκοντα, δραστηριότητες, χρονοδιάγραμμα και ορόσημα έχει ως στόχο να επιτρέψει:

 

α. την εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με το σχέδιο και τα κριτήρια ποιότητας,

β. την συμμετοχή και εισροή της ομάδας στόχου,

γ. την προώθηση και ευαισθητοποίηση,

δ. μία υποκείμενη προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς που μπορεί να ανιχνευθεί σε όλες τις δραστηριότητες, εκθέσεις και συναντήσεις για συζήτηση και

στ. δράσεις βιωσιμότητας και δυνατότητες μεταφοράς των αποτελεσμάτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προβλέπονται ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες κυμαίνονται από την αρχική ανάλυση απαιτήσεων, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των μοντέλων, το σύστημα Q-SER και την υποκείμενη παιδαγωγική προσέγγιση (ενταξιακή κατάρτιση, διαδραστικότητα, λήψη αποφάσεων).  

Ένα βασικό στοιχείο είναι η στρατηγική διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια διαδικτυακά και μη, καθώς και μία εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου ώστε να προσεγγίσουμε τα μέλη της ομάδας-στόχου, με συγκεκριμένους τρόπους και μεθόδους επιλογής και προώθησης.

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο μας στοχεύει στην διαπολιτισμική κατάρτιση 100 δημοσίων υπαλλήλων από διάφορους τομείς προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώση ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα υψηλά πρότυπα και να εξυπηρετήσουν εξίσου τους μετανάστες ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το έργο έχει σαν στόχο την δημιουργία δύο ολοκληρωμένων μοντέλων μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος που θα επιτρέπει την ομάδα στόχου να αλληλεπιδρά και να μαθαίνει. Πιλοτικές εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν συνοδευόμενες από παρακολούθηση εν ώρα εργασίας, ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μία εκπαιδευτική δραστηριότητα προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση των μοντέλων και του συστήματος, ώστε να επιτευχθούν οι ανάγκες που αντιμετωπίζονται.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Υπάλληλοι του Δήμου, αξιωματούχοι, ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσει και εκπαιδευτικοί φορείς κλπ αποτελούν την ομάδα στόχου του έργου Q-SER και εκτιμάται πως κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, περίπου 11000 άτομα και οργανισμοί θα προσεγγιστούν, μέσω μιας κατανοητής στρατηγικής που χρησιμοποιεί ποικίλα κανάλια για να φτάσει σε όλα τα επίπεδα.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις:

α. αύξηση των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης σε προγράμματα διά βίου μάθησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων - συνεχής κατάρτιση εργασιακού περιβάλλοντος στους δημόσιους οργανισμούς,

 

β. αύξηση των μοντέλων συνεργασίας μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι απαραίτητη για τη διαχείριση ολοκληρωμένων θεμάτων και ειδικών ομάδων,

 

γ. αυξημένες αλληλεπιδράσεις με ποικίλες ομάδες, προάγοντας ίσες ευκαιρίες, ευημερία, δημοκρατική αξία, ενεργητική προσέγγιση, ενεργό συμμετοχή,

 

δ. πρακτικά παραδείγματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εκπαιδευτικούς φορείς σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πολλά άλλα, 

 

ε. προώθηση της ισότητας και της ανοχής στις διαφορές μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

στ. βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και

ζ. παροχή κινήτρων για την έρευνα τρόπων βελτίωσης / ανάπτυξης των μεθόδων εργασίας.